Πηγές Χρηματοδότησης: II. Δημόσια & Κοινοτική Ευρωπαϊκή (ΕΕ) Χρηματοδότηση

του Γιώργου Γλυκού

II. Δημόσια & Κοινοτική Ευρωπαϊκή (ΕΕ) Χρηματοδότηση

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) είναι πρωτοποριακό εταιρικό σχήμα δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί αναπτυξιακού χαρακτήρα θεσμό, συμπληρωματικό του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, για την ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνίστανται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την υλοποίηση επενδύσεων και την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια αυτών, καθώς και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ………………………………………………………………………………………………………………. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις με εγγυήσεις και αντεγγυήσεις καλύπτοντας μέχρι ποσοστού 45-70% τους εμπορικούς και οικονομικούς κινδύνους τους Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ………………………………………………………………………………………………………………. Το 2011, δύο σημαντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες ετέθησαν σε εφαρμογή: H πρωτοβουλία JEREMIE που έχει σαν στόχο την ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία JESSICA που αφορά σε κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω ιστότοπο: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ………………………………………………………………………………………………………………. Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) είναι η πρώτη εταιρεία στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού πρόγραμματος "Ανταγωνιστικότητα". Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Επίσης το Δίκτυο Enterprise Europe Network (CIP-Hellas) παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις προκηρύξεις προγραμμάτων της ΕΕ. Enterprise Europe Network - Ελλάδα ....................................................................................................................................................................... Απ’ ευθείας στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση χρηματοδότησης. Παρέχοντας κατανοητές, πλήρεις και επικαι¬ροποιημένες πληροφορίες, η νέα ενιαία πύλη (http://europa.eu/youreurope/business) δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να ενημερωθούν για χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ. ……………………………………………………………………………………………………………… Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Χρηματοδότησης Πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων υπάρχουν και στα παρακάτω links ιστοτόπων της ΕΕ. • Στήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων από την ΕΕΙστοσελίδα της ΕΕ για χρηματοδοτήσεις • If you are an SME or an entrepreneur looking for debt or equity finance and would like to see the EU financial instruments, visit click hereSME funding instrumentHorizon2020 funding for research & innovationEureka Network funding for research & developmenthttp://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/finding-sources_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/supporting-id_en.htmlhttp://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Παραθέτουμε μερικές ακόμη σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Union website Enterprise Europe Network - Προκηρύξεις Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Η Ευρώπη σου - Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) COSME program for the Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises Erasmus for Young or New Entrepreneurs Enterprise and Industry Innovation SMEs INEA Horizon2020 for Research & Innovation Eureka Network O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU – Who is Who) Κατάλογος Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Ε.Ε. EUREKA - Eurostars Programme Fiscalis 2013 FP7-Έβδομο Πλαίσιο Hercule II ICT PSP Πολιτικές Στήριξης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών IEE - Intelligent Energy Europe Έξυπνη Ενεργειακή Ευρώπη ISA – Διαλειτουργικότητα για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις LIFE+ Χρηματοοικονομικό Μέσο για το Περιβάλλον LLP - Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Μάρκο Πόλο II Customs 2013 Νέα Γενιά σε Δράση Progress Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας ΤΕΝ-Ε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς ΤΕΝ-Τ Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τ Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Πρόγραμμα Comenius Πρόγραμμα Erasmus Πρόγραμμα Grundtvig Πρόγραμμα Jean Monnet Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Πρόγραμμα PEACE III Πρόγραμμα Pericles ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία Πρόληψη και Ενημέρωση κατά των ναρκωτικών Τransversal Programme Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ταμείο Επαναπατρισμού Ευρώπη για Πολίτες -Europe for Citizens Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια του Πολίτη Daphne III –Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της βίας

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης