Τα Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕΛ εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του κάθε τρία χρόνια.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν από την Γ.Σ. του Ιουνίου 2022 είναι:

Σπηλιόπουλος Διονύσιος, Πρόεδρος

Μαρνέρης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Α'

Κεφάλας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Β' 

Αυγερινού Αναστασία, Γραμματέας

Παπαθωμά Κατερίνα, Ταμίας

Τσόλκας Λάμπρος, Μέλος

Παπαχρήστος Γιώργος, Μέλος