Τα Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕΛ εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών του κάθε τρία χρόνια.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν από την Γ.Σ. του Ιουνίου 2019 είναι:

Σπηλιόπουλος Διονύσιος, Πρόεδρος

Μαρνέρης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος Α'

Μεθόδιος Γιάννης, Αντιπρόεδρος Β' 

Λαμνάτος Κωνσταντίνος, Γραμματέας

Κωνσταντίνου Ηλίας, Ταμίας

Καλογεράς Δημήτριος, Μέλος

Λάμπρου Παντελής, Μέλος

Παξιμάδης Δημήτριος, Μέλος

Φραγκίσκου Ειρήνη, Μέλος