Πώς θα μοιραστούν τα 3,6 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ

Σχέδια αναδιάρθρωσης και ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων, επανάληψη δημοφιλών προγραμμάτων επιδοτήσεων (π.χ., γυναικεία, νεανική επιχειρηματικότητα), επιδότηση προσλήψεων / μη απολύσεων, μεγάλη έμφαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις προβολής και τέλος στις «εύκολες» επενδύσεις ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για τη νέα επταετία. Πλέον, η έμφαση μετακινείται από τις υποδομές σε νέες τεχνολογίες, περιβάλλον και ανανεώσιμη ενέργεια.

Ενδεικτική είναι η κατεύθυνση του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), που θα διανείμει έως το 2020 στην αγορά 3,6 δισ. Ευρώ, στους παρακάτω τομείς:

Δράσεις για μικρομεσαίους - ανέργους
 

Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας
Εστιάζει κυρίως σε γυναίκες άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία, αλλά και σε ήδη αυτοαπασχολούμενες, με προτεραιότητα σε υποψήφιες που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θα υποστηρίξει τις επιχειρηματικές προτάσεις που θα συμβάλουν και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές ιδέες που προβλέπουν την πρόσληψη τουλάχιστον ενός υπαλλήλου.

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας νέων
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης σε νέους εξειδικευμένους και καταρτισμένους δυνητικούς επιχειρηματίες.

Επιδότηση επενδύσεων με πρόσληψη
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, μέσω της πρόβλεψης για πρόσληψη τουλάχιστον ενός υπαλλήλου. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι (κυρίως επιστήμονες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό), ενώ θα ληφθεί υπόψη και η συμβολή των νεοφυών επιχειρήσεων που θα αναπτυχθούν στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης υπαλλήλων.

 

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
Οι «κλασικές» εγγυήσεις και επιδοτήσεις για χαμηλότοκα δάνεια, για κεφάλαιο κίνησης, μικροδάνεια και νέα ειδικά εργαλεία που προωθούνται για καινοτομία.

Μικροδάνεια (Ο έως 25.000 ευρώ) μαζί με εκπαίδευση των επιχειρηματιών.

Δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις και κεφάλαια κίνησης: Θα επιτρέπουν σε τελικούς δικαιούχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Εγγυήσεις: Μπορούν να υλοποιούνται με την άμεση εγγύηση όλων των δανείων που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός (ή αντίστοιχα των άλλων προϊόντων) ή ως εγγύηση μέρους ενός χαρτοφυλακίου (first loss portfolioguarantee).

Τα κεφάλαια συν-επένδυσης (equity financing).
 

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις

Υποστήριξη μεμονωμένων επιχειρήσεων ή / και ομάδων επιχειρήσεων για την κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων προσαρμογής και αναδιάρθρωσης. Προϋπόθεση αποτελεί η κατάρτιση σχεδίων προσαρμογής των επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθούν ευρύτερες και μακροπρόθεσμες προσπάθειες ανασυγκρότησης και όχι μεμονωμένες δράσεις και παρεμβάσεις.
Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων, βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.
Παροχή στρατηγικής πληροφόρησης: Ενίσχυση εργαλείων πληροφόρησης στο φάσμα επιχειρηματικότητα / τεχνολογία / αγορές, με δυνατότητα παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών στα όργανα πολιτικής και στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Υποστήριξη της καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας: Υποστήριξη και συντονισμό της συνεργασίας επιχειρήσεων, με την έρευνα ως εργαλείο συμμετοχής των επιχειρήσεων στα προγράμματα και στις δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
Μηχανισμοί υποστήριξης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων: Ανάπτυξη κέντρων στήριξης επιχειρήσεων.
Μηχανισμός στήριξης των επιχειρήσεων για επαγγέλματα και δεξιότητες: Στήριξη των κρίσιμων επαγγελμάτων στις επιχειρήσεις, προώθηση συμφωνιών ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων και εκπόνηση τομεακών στρατηγικών για δεξιότητες και αποτελεσματικές υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησής τους και εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών για εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση και στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ιαματικός τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός-θρησκευτικός, συνεδριακός, θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break) κ.λπ.
Στήριξη σε τοπικά επώνυμα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για niche markets και προϊόντα που εξυπηρετούν τη στρατηγική συνδυαστικής ανάπτυξης γαστρονομίας και τουρισμού.
Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες: Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, αλλά και συνεργιών με τον τομέα του τουρισμού (λ.χ., με τη βιομηχανία του κινηματογράφου και του serious gaming, ενδύματα, υποδήματα, αργυροχρυσοχοΐα, κεραμικά κ.λπ.).
Εξωστρεφείς υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στο διερχόμενο φορτίο.
Υποστήριξη επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού.
Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών: Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας με πελάτες του εξωτερικού.
Αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό: Σχεδιασμός πρωτότυπων ελληνικών προϊόντων, ανάπτυξη έξυπνης εξειδίκευσης, τυποποίηση, πιστοποίηση και σήμανση κ.λπ.
Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων.
Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας.
Διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση - ελαχιστοποίηση παραγωγής.
Εφαρμογή μεθόδων και προϊόντων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αειφορίας.
Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων.
Υποστήριξη δράσεων απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε λειτουργούσες επιχειρήσεις για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της οργανωτικής καινοτομίας, της καινοτομίας στο marketing, της μείωσης του κόστους λειτουργίας και των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και της ενέργειας.
Ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική.
Ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.
Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα.
Ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων (12 μηνών) συνεργασιών επιχειρήσεων με εργαστήρια ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, όποτε παρουσιάζεται μια ανάγκη.
Υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα κυριότερα γραφεία στον κόσμο.
Ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδίου (industrial design) στην Ελλάδα και της παροχής σχετικών υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης διαμέσου διακρατικών ερευνητικών συμφωνιών.
Ανάπτυξη, αναβάθμιση ερευνητικού δυναμικού και διάδοση των νέων τεχνολογιών.
Ανάπτυξη δομών σύνδεσης επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα.

Ποια έργα επιταχύνονται

Ενδεικτικά, το υπουργείο αναφέρει τα παρακάτω:

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Τουριστικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και εξυπηρέτησης κοινού σε πολιτιστικούς χώρους και περιοχές φυσικής ομορφιάς.
Ενίσχυση επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων / υπό σύσταση) για την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς ενδιαφέροντος των περιφερειών και την τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.
Έργα υποδομών νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δήμους και σε οικιακούς καταναλωτές (Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον).
Εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων.
Ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών κέντρων των πόλεων και τόνωση της αγοράς.
 

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εκείνοι που δικαιούνται πόρους από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και οι περιοχές παρέμβασης έχουν άμεση σύνδεση με τα εξής χαρακτηριστικά:

Θετικά αποτελέσματα και οικονομική προοπτική και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Εξωστρέφεια (δημιουργούμενη εξαγωγική δραστηριότητα).
Καινοτομία και δημιουργικότητα (νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και καινοτόμες λειτουργικές διαδικασίες).
Σημαντικό μέγεθος σε κύκλο εργασιών και απασχόληση / επαρκής γκάμα προϊόντων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Στόχευση σε niche παγκόσμιες αγορές.
Επανακυκλοφορία των πόρων στην εσωτερική αγορά (μεγιστοποίηση του ποσοστού της εγχώριας προστιθέμενης αξίας).
Νέες εταιρείες (δημιουργία νέων επιχειρήσεων).
Μικρό αποτύπωμα CO2 / χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Ομάδες εταιρειών/ συνεργασίες.
Προϊόντα /υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (premium brands).
 

Πηγή: eisodima.gr

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης