ΝΕΑ από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

ο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιόπιστη ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις του Δήμου.

 

 

 

 

Σεμινάρια

 • Την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά σεμινάριο με θέμα "Δυνατότητες χρηματοδότησης υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016".To σεμινάριο παρακολούθησαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων.
  Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.
   
 • Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα
  «Πώς να ιδρύσετε την επιχείρησή σας»
  Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

 

 

 

 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Από την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στα τέσσερα πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Πρόκειται τις δράσεις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Για τις δύο πρώτες η υποβολή αίτησης για τον πρώτο κύκλο είναι δυνατή μέχρι 20.12.2016, για τις δύο άλλες δράσεις μέχρι 28.4.2017

1. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η στήριξη νεοσύστατων ή υπό ίδρυση ανεξάρτητων ΜΜΕ προκειμένου να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του αναπτυξιακού νόμου. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν ταυτόχρονα τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) είναι ΜΜΕ, β) είναι νέες, δηλαδή υπό σύσταση ή νεότερες των 7 ετών, γ) είναι ανεξάρτητες (όπως προσδιορίζεται στον νόμο).
Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους. Η ενίσχυση ανέρχεται στα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά, πλην της επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων που δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, η οποία διαμορφώνεται στο 70% του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 €, εκ των οποίων τα 100.000.000 € αφορούν τα κίνητρα ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 50.000.000 € αφορούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

2. Γενική επιχειρηματικότητα
Το συγκεκριμένο καθεστώς ενισχύσεων, αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες στον αναπτυξιακό νόμο, χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά στο μέγεθος, την ημερομηνία ίδρυσης ή τη νομική μορφή της επιχείρησης. Ενισχύονται αρχικές επενδύσεις σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του αναπτυξιακού νόμου.
Τα είδη της ενίσχυσης που παρέχονται είναι

 • φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση μισθολογικού κόστους τα οποία παρέχονται στο σύνολο των επενδύσεων συνδυαστικά ή μεμονωμένα κατά περίπτωση, στα ανώτατα επιτρεπόμενα ποσοστά.
 • επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών, και παρέχεται μόνο για μια σειρά ειδικών περιπτώσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 €, εκ των οποίων τα 70.000.000 € αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 80.000.000 € αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

3. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα επιτρεπόμενα από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) κατά σειρά προτεραιότητας και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 € και αφορά αποκλειστικά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή από 19.10.2016 μέχρι 28.4.2017.

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
Τα είδη ενίσχυσης αφορούν (α) Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για δώδεκα (12) από την ολοκλήρωση της επένδυσης ή εναλλακτικά (β) φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση). Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 € και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης