EUGO: Πληροφορίες και Διατυπώσεις μέσω Διαδικτύου

Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και διεκπεραιώστε τις αναγκαίες διατυπώσεις μέσω Διαδικτύου

Θα θέλατε να διερευνήσετε νέες επιχειρηματικές δυνατότητες ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ; Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα σας; Τα "Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης"(ΚΕΕ) μπορούν να σας βοηθήσουν.
Τα ΚΕΕ είναι πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο που σας επιτρέπουν:
• να ενημερώνεστε για τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διατυπώσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών
• να διεκπεραιώνετε τις διοικητικές διαδικασίες μέσω Διαδικτύου (υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα αναγκαία έντυπα αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά)
Δεν χρειάζεται πλέον να επικοινωνείτε χωριστά με τις διάφορες διοικητικές αρχές σε κάθε χώρα. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, οι αιτήσεις μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω ενός κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης.
Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης μπορούν να σας βοηθήσουν για διάφορα πρακτικά ζητήματα:
• Τι είδους άδειες, κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις χρειάζονται για να ιδρύσω μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ;
• Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να παρέχω υπηρεσίες στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση;
• Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άδεια; Ποιος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου;
• Πώς μπορώ να ζητήσω την αναγνώριση των επαγγελματικών μου προσόντων;
• Οφείλω να καταβάλω κάποιο τέλος; Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος του; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειάς μου;
• Τι πρέπει να κάνω για να ανοίξω, π.χ., εστιατόριο ή κατάστημα; ή για να εργαστώ ως ταξιδιωτικός πράκτορας σε άλλη χώρα χωρίς να εγκατασταθώ μόνιμα σε αυτή τη χώρα;
• Σε ποιον πρέπει να αποταθώ για περισσότερες συμβουλές και πληροφορίες;
Όλα τα εθνικά ΚΕΕ υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο EUGO.
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_el.htm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

http://www.yap.gov.gr/index.php

10 Φεβρουαρίου 2013

Διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω EUGO – Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΕΚΕ) και των καθ” ύλην αρμοδίων υπηρεσιών.

Με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010) ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Οδηγία των Υπηρεσιών), για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, αναφέρεται τόσο στη μόνιμη άσκηση δραστηριότητας πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος της επιλογής του (εγκατάσταση παρόχου), όσο και στην περιστασιακή και προσωρινή άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τον πάροχο σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη εκτός του κράτους αδειοδότησης και εγκατάστασής του (διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών).
Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ καθώς και η ένταξή τους στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) έχει πραγματοποιηθεί με την κατάρτιση και δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού.
Έχουν ήδη εκδοθεί 107 Κ.Υ.Α, με τις οποίες έχουν ενταχθεί στα Ε.Κ.Ε πάνω από 400 διαδικασίες παροχής υπηρεσιών (140 από τις οποίες αφορούν σε διασυνοριακή άσκηση επαγγέλματος). Οι ΚΥΑ αυτές επιφέρουν τις εξής απλουστεύσεις:
•Κατάργηση α) δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις αδειοδοτήσεις καθώς και β) δικαιολογητικών στα οποία προβάλλονται παρόμοιες με άλλα δικαιολογητικά ή υπερβολικές απαιτήσεις από τον αιτούντα
•Προσκόμιση απλών φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών στη θέση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται πρωτότυπα πιστοποιητικά, είναι δυνατή η προσκόμιση φωτοαντιγράφου συνοδευόμενου από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων (παρ. 6, αρ. 16, Ν. 3345/2005)
•Επέκταση για το 99% των διαδικασιών της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. του μέτρου της σιωπηρής έγκρισης διοικητικής πράξης σε περίπτωση που παρέρχεται άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής άδειας
•Αποτύπωση στα τυποποιημένα έντυπα της υποχρέωσης της διοίκησης να αναζητά αυτεπάγγελτα ή να δέχεται υπεύθυνη δήλωση για συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
•Χρήση πιστοποιημένων εντύπων τα οποία έχουν καταρτισθεί στα πρότυπα των εντύπων των διαδικασιών που ήδη είναι ενταγμένες στα Κ.Ε.Π
Τέλος, για όλες τις παραπάνω διαδικασίες τη σημαντικότερη απλούστευση αποτελεί η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως διεκπεραίωσής τους με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έλεγχος κτιριακής εγκατάστασης).
Η εξυπηρέτηση των κοινοτικών παρόχων υπηρεσιών (Ελλήνων ή προερχόμενων από κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ) όσον αφορά α) στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδειοδότηση που τους ενδιαφέρει και β) την υποβολή της αίτησης καθώς και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση της αντίστοιχης διαδικασίας, πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους, (οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα I):
i. Εξ’ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. (ERMIS – EU-GO: www.eu-go.gr
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει και να ολοκληρώσει την διαδικασία ώστε να ασκήσει νόμιμα την παροχή της υπηρεσίας του μέσω του www.eu-go.gr. Απαραίτητη κατά περίπτωση είναι είτε η ηλεκτρονική υπογραφή χαλαρής αποθήκευσης είτε η προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Η ηλεκτρονική υπογραφή βασίζεται σε ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι στους καταλόγους εμπίστευσης, που προβλέπονται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στον κατάλογο της ΕΕΤΤ, που είναι δημοσιευμένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Digita.... Μέσω του «ΕΡΜΗ» και των ΚΕΠ οι φυσικά ταυτοποιημένοι χρήστες ΕΡΜΗ μπορούν να αιτηθούν την έκδοση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής , ή ηλεκτρονικής υπογραφή χαλαρής αποθήκευσης. Περισσότερες πληροφορίες για την προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και των σχετικών απαιτήσεων, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της ΥΑΠ,www.yap.gov.gr/Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου/Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικών (Παράρτημα V, 5) ή στο σύνδεσμο:
Διαδικασίες πιστοποιητικών για πολίτες
ermis.gov.gr

ii. Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) τα οποία λειτουργούν και ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία ώστε να ασκήσει νόμιμα την παροχή της υπηρεσίας με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ που λειτουργούν και ως Ε.Κ.Ε. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού ΕΚΕ www.eu-go.gr στην επιλογή «Ενιαία Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, βρες ποιο είναι κοντά σου». Τα Κ.Ε.Π- ΕΚΕ εξακολουθούν να είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των ήδη πιστοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ, αλλά διαφοροποιούνται κατά μέρος της επιπλέον αρμοδιότητάς τους να διεκπεραιώνουν και τις διαδικασίες που εντάσσονται στα ΚΕΠ τα οποία λειτουργούν και ως ΕΚΕ. Αναλυτικός πίνακας των ΚΕΠ που λειτουργούν και ως ΕΚΕ αποτυπώνεται Παράρτημα II

iii. Aπό τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία του παρόχου.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία ώστε να ασκήσει νόμιμα την παροχή της υπηρεσίας του με φυσική παρουσία στις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες χειρίζονται το αίτημα του ενδιαφερόμενου παρόχου σύμφωνα με την ΚΥΑ για την σχετική διαδικασία.

Αναλυτικά η διεκπεραίωση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τόσο εξ’ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. (ERMIS – EU-GO: www.eu-go.gr, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) τα οποία λειτουργούν και ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) αποτυπώνεται στο Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου.
Για την ορθή διεκπεραίωση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την συνεργασία τους με σκοπό την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων παρόχων.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στις υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητάς τους.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι, ανά αντικείμενο, τα εξής:
1.Διεύθυνση Οργάνωση και Λειτουργίας ΚΕΠ τηλ.: 2131313174, 105, 151, 172 (για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων ΕΚΕ – ΚΕΠ, καθώς και συνεργασίας τους με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες.)
2.Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας τηλ.2131313155 ma.saraki@ydmed.gov.gr (για θέματα της επαγγελματικής δραστηριότητας, δικαιολογητικών)
3.ΥΑΠ μέσω του συστήματος ticketing με την επιλογή «Ε.Κ.Ε. λειτουργικότητα στο eΚΕΠ» ή «Ε.Κ.Ε. portal» ανάλογα με το πρόβλημα
Υποστήριξη για τα θέματα ψηφιακών υπογραφών και πληροφορίες για τις διαδικασίες παρέχεται επιπλέον από το τηλεφωνικό κέντρο της Δημόσιας διοίκησης 1500, προς τα ΚΕΠ και τους πολίτες.

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης