Επενδυτικά προγράμματα 17 δις εγκρίθηκαν από την ΕΕ

Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

Εγκρίθηκαν και τα 18 μεγάλα επενδυτικά προγράμματα της Ελλάδας για απασχόληση, ανάπτυξη, καλύτερη ποιότητα ζωής και έξοδο από την κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για 18 νέα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ για την Ελλάδα συνολικά και για καθεμία από τις περιφέρειές της. Τα στρατηγικά αυτά επενδυτικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 θα βοηθήσουν σημαντικά τη χώρα να βγει από την κρίση και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο. Ο συνολική επένδυση της ΕΕ για τα προγράμματα αυτά ανέρχεται σε περισσότερα από 17 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Τα πέντε εθνικά προγράμματα που εγκρίθηκαν καλύπτουν επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, στις μεταφορές και το περιβάλλον, στην δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της αποτελεσματικής και σύγχρονης διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, καθεμία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας θα έχει δικό της επενδυτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.

Η αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική Επίτροπος, κ. Corina Crețu, μία από τους Επιτρόπους που ενέκριναν τα 18 επιχειρησιακά προγράμματα για την Ελλάδα, δήλωσε: «Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση μόνο αν συνεργαστούμε και βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης. Κάθε επένδυση θα είναι στρατηγικά στοχευμένη στις κρίσιμες ανάγκες της κάθε περιφέρειας: από τις μεταφορές και το περιβάλλον έως την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τα προγράμματα αυτά θα προσφέρουν συγκεκριμένα οφέλη στον ελληνικό λαό. Πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της επενδυτικής ευκαιρίας- η "πεπατημένη" δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Μαζί, μπορούμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία».

Η κ. Marianne Thyssen, Επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα, δήλωσε: «Κατά την περίοδο 2014-2020 θα επενδυθούν στις ελληνικές περιφέρειες περίπου 800 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κύριους στόχους την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Θα υποστηρίξουμε επίσης δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Το ΕΚΤ θα υποστηρίξει ακόμη την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Τα ελληνικά προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη διοχετεύοντας στην πραγματική οικονομία χρηματοδοτικούς πόρους ζωτικής σημασίας, υποστηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και δίνοντας έμφαση στη σύνδεση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και στην προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Για τον σκοπό αυτό, θα υποστηριχθούν 34.500 ΜΜΕ, ενώ αναμένεται η ίδρυση περίπου 2.700 νέων επιχειρήσεων και η συνεργασία 2.000 ΜΜΕ με ερευνητικούς φορείς, ώστε να προαχθούν η έρευνα και η καινοτομία. Μέσω των προγραμμάτων αυτών αναμένεται αύξηση κατά 16.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ περίπου 8.000 νέοι ερευνητές θα μπορέσουν να εργαστούν σε υποστηριζόμενους φορείς.

Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν επίσης στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, πράγμα που καταδεικνύει τη δέσμευση της χώρας να μεταβεί προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Περισσότερα από 26.000 νοικοκυριά θα καταταγούν σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ περίπου 200.000 χρήστες ενέργειας θα συνδεθούν με «έξυπνα» ηλεκτρικά δίκτυα (smart grids).

Βασικός στόχος είναι και η προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων θα αυξηθεί σε 1,2 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον άτομα θα εξυπηρετούνται από βελτιωμένα δίκτυα ύδρευσης και καλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Τέλος, πράγμα όμως εξίσου σημαντικό, με τα νέα προγράμματα θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 260 χλμ. νέου οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) και 161 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Εν τω μεταξύ, πριν από το τέλος του έτους αναμένεται η έκδοση ενός νέου νόμου που προτάθηκε από τις ελληνικές αρχές για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και θα ισχύει κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο νέος νόμος αναμένεται να θεσπίσει ένα σύστημα χρηστής και διαφανούς διαχείρισης, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο αυστηρής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης.

Operational Programmes 2014 – 2020 / Greece

·       ATTICA OP  [EN]  [EL] 

·       CONTINENTAL GREECE OP  [EN]  [EL] 

·       CRETE OP  [EN]  [EL] 

·       EASTERN  MACEDONIA-THRACE OP  [EN]  [EL] 

·       IONIAN ISLANDS OP  [EN]  [EL] 

·       NORTH AEGEAN OP  [EN]  [EL] 

·       PELOPONNESUS OP  [EN]  [EL] 

·       SOUTH AEGEAN OP  [EN]  [EL] 

·       THESSALY OP  [EN]  [EL] 

·       TRANSPORT INFRASTRUCTURE, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OP  [EN]  [EL] 

·       WESTERN GREECE OP  [EN]  [EL] 

·       WESTERN MACEDONIA OP  [EN]  [EL] 

·        CENTRAL MACEDONIA OP  [EN]  [EL] 

·        COMPETITIVENESS, ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION OP  [EN]  [EL] 

·        EPIRUS OP  [EN]  [EL] 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης