Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτικές πληροφορίες

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους. Αναλυτικότερα, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:

  • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
  • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)
  • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ωφελούμενοι/Δικαιούχοι:

  • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
  • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)
  • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Προθεσμία υποβολής πρότασης: από 17/7/2018 έως 17/10/2018

Ποσά προϋπολογισμού: 5.000.000 ευρώ

Είδος και ΄Υψος Κρατικής Ενίσχυσης : από 25% -80%  

Προθεσμία ολοκλήρωσης έργων: από 18 μήνες έως 3 έτη από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του έργου

Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες για συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, δαπάνες  προσωπικού,  δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα,  δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης, οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας και λοιών άυλων στοιχείων ενεργητικού,  οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων , οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

.Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου φορέα:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.stereaellada.gr

Διεύθυνση

Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία

Τηλ 22313 50900

Φαξ 22310 52864

Μονάδα Α 22313 50900

stereaellada@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://stereaellada.gr/archives/2261

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης