Ασφαλιστικά Θέματα - τι πρέπει να ξέρω

Κάθε επιχείρηση από την φύση της αντιμετωπίζει κινδύνους. Ο επιχειρηματίας, ιδιαίτερα ο νέος, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να διασφαλίσει τους κόπους του και την περιουσία του. Η προσφυγή σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισμό είναι αναπόφευκτη.

Το μέλος του ΚΕΜΕΛ Σωτήρης Ταγκόπουλος επεξεργάστηκε έναν σύντομο οδηγό για τον νέο επιχειρηματία και την νεοφυή επιχείρηση που θα λύσει πολλές απορίες σχετικά με την πολιτική ασφάλισης που πρέπει να ακολουθηθεί.

 

Πίνακας Περιεχομένων

Γιατί πρέπει να φροντίσω να  ασφαλίσω  την επιχείρησή μου από τώρα; 

Πως πρέπει να κινηθώ για να αποκτήσω τις αναγκαίες ασφαλιστικές καλύψεις;

Ποιες ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να προβλέψω;

Γενική αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Περιουσίας

Ασφάλιση Μεταφορών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Προσωπικού

Ασφάλιση Διευθυνόντων

Ασφάλιση Cyber Risk

Ασφάλιση Διαφυγόντων Κερδών

Ασφάλιση οχημάτων

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής ρύπανσης

Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Υπόδειξη

 

Ερώτηση: Γιατί πρέπει να φροντίσω να  ασφαλίσω  την επιχείρησή μου από τώρα; 

Απάντηση:

Επειδή ότι κάνεις τώρα, δημιουργεί αξία και θα είναι άδικο να πάνε χαμένοι οι κόποι και προσπάθεια από  ένα τυχαίο γεγονός. Η ασφάλιση είναι σαν μια δικλείδα  που δεν σ’ αφήνει να επιστρέψεις στο μηδέν.

Επίσης  είναι σημαντικό να είσαστε και να δείχνετε ότι η επιχείρηση σας, έστω και από την αρχική φάση,  λαμβάνει σοβαρά υπόψη την εξασφάλιση την δική της και των συναλλασσόμενων με αυτήν.

Πολλές φορές οι επενδυτές ή οι πελάτες ζητούν να είναι ασφαλισμένο το κάθε εγχείρημα πριν λάβουν την τελική τους απόφαση.

 

Ερώτηση: Πως πρέπει να κινηθώ για να αποκτήσω τις αναγκαίες ασφαλιστικές καλύψεις;

 Απάντηση:

Οι ασφαλιστικές καλύψεις εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης (άλλες οι βασικές ανάγκες μιας εμπορικής εταιρείας, μιας βιομηχανίας, μιας αεροπορικής εταιρείας, μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών κλπ.).

Για να εκτιμηθούν και να καλυφθούν ασφαλιστικά σωστά οι ανάγκες θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω κινήσεις που ισχύουν και για μικρές και για μεγάλες επιχειρήσεις:

 1. Ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης, σ’ αυτό βοηθάει πάρα πολύ η επιλογή ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου διαμεσολαβητή ασφαλίσεων. Η απευθείας αναζήτηση στις εταιρίες είναι χρονοβόρα και τελικά περισσότερο πολύπλοκη και εξ αυτού, λιγότερο αξιοποιήσιμη.
 2. Ο διαμεσολαβητής, πράκτορας η μεσίτης ασφαλειών, έχει ευθύνη για αυτά που σας προτείνει. Αλλά θα σας βοηθήσει να κάνετε σωστά την ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης σας και θα ερευνήσει, με γνώση, την αγορά για την καλύτερη απάντηση σ’ αυτές.
 3. Μια έκθεση από επίσημο αναγνωρισμένο πραγματογνώμονα θα βοηθήσει προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλιστές να εκτιμήσουν τα μέτρα προστασίας, τον τρόπο λειτουργίας, τι πιθανές αλλαγές πρέπει να γίνουν και τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν, αν χρειάζεται, για να γίνει σωστά η εκτίμηση του κίνδυνου.
 4. Η σωστή αποτίμηση των αξιών προς ασφάλιση είναι απαραίτητη για την σωστή και αποτελεσματική κάλυψη τους.
 5. Ο πράκτορας/μεσίτης θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση που να περιέχει ένα πλήρες πρόγραμμα των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης, τις λύσεις που προτείνει , να σας το παρουσιάσει και εσείς να λάβετε τις δέουσες αποφάσεις. Ενδείκνυται αυτή η έκθεση να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ή των ασφαλιστικών συμβολαίων που έχουν προταθεί και αποφασιστεί.

 

Ερώτηση: Ποιες ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να προβλέψω;

Απάντηση: Οι συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις (όχι περιοριστικά) μιας επιχείρησης είναι:

 • Γενική αστική Ευθύνη

Η κάλυψη αυτή προστατεύει την επιχείρηση από απαιτήσεις που προέρχονται από ατυχήματα σε ανθρώπους η περιουσιακά στοιχεία.

Π.χ. αν ένας πελάτης χτυπήσει στο χώρο της επιχείρησης,  η κάλυψη αυτή προσφέρει τις απαιτούμενες αποζημιώσεις.

 

 • Ασφάλιση Περιουσίας

Η κάλυψη αυτή προσφέρει αποζημιώσεις για καταστροφές από πολλές αιτίες, στην περιουσία της επιχείρησης όπως  κτήρια, έπιπλα, μηχανήματα, αποθήκες με υλικά η προϊόντα.

Π.χ. αν συμβεί πυρκαγιά η σεισμός , οι αποζημιώσεις θα βοηθήσουν να ξαναφτιαχτεί η επιχείρηση.

 

 • Ασφάλιση Μεταφορών

 Καλύπτει κυρίως τα εμπορεύματα του ασφαλιζομένου από φυσική ζημία ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του (εισαγωγές – εξαγωγές – τριγωνικές – εσωτερικές διακινήσεις), δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος.

Π.χ. αν κατά την διάρκεια της μεταφοράς προκύψει απώλεια  τελικού προϊόντος η υλικών της επιχείρησης με οικονομικό αντίκρισμα, η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται.

 

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Λάθη η παραλείψεις της επιχείρησης ή των υπάλληλων της, κατά την άσκηση των επαγγελματικών  δραστηριοτήτων της,  μπορεί βλάψουν έναν τρίτο, η κάλυψη αυτή βοηθά την επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις πιθανές οικονομικές αποζημιώσεις που θα της επιβληθούν.

Π.χ. αν ένας πελάτης της επιχείρησης υποστεί ζημία από λάθος  ενός υπάλληλου της και απαιτήσει αποζημίωση, η κάλυψη αυτή προσφέρει την αντίστοιχη προστασία.

 

 • Ασφάλιση Προσωπικού

 Οι καλύψεις αυτές δίνονται πέραν της κρατικής ασφάλισης και λειτουργούν ως μοχλοί προσέλκυσης και διατήρησης ικανών συνεργατών ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν την ανθρώπινη και κοινωνική πλευρά  της εταιρίας που φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Συνήθως καλύπτουν τους εργαζομένους  για Ατυχήματα, Απώλειά Εισοδήματος, Απώλεια Ζωής και τους ίδιους  και τις οικογένειες τους για Υγειονομική Περίθαλψη,. Σε άλλο στάδιο επιπλέον συνταξιοδοτικές παροχές υλοποιούνται σαν επιπλέον απόδειξη διανομής υπεράξιας προς τους εργαζομένους.

 

 • Ασφάλιση Διευθυνόντων

 Καλύπτει και προστατεύει τους διευθύνοντες ( και τα μέλη του ΔΣ)  της επιχείρηση από λάθη και κακές αποφάσεις κατά την διεύθυνση της επιχείρησης. Αποζημιώνει μια πληθώρα απαιτήσεων που μπορεί να προβληθούν ενάντιων τους.

Π.χ. απαιτήσεις που μπορεί να προέλθουν από δυσαρεστημένους,  υπάλληλους, πελάτες, επενδυτές, συναλλασσόμενους.

 

 • Ασφάλιση Cyber risk

 Ακόμα και οι  μικρές επιχειρήσεις αποθηκεύουν σημαντικές προσωπικές πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους  και τους πελάτες τους.

θα χρειαστείτε ασφάλιση παραβίασης δεδομένων

Π.χ. αν ο υπολογιστής σας προσβληθεί από έναν ιό που κλέβει σημαντικές πληροφορίες πελατών, αυτή η κάλυψη μπορεί να σας βοηθήσει να πληρώσετε:

 • Ενημερώσεις τους επηρεαζόμενους πελάτες, συνεργαζόμενους ή υπαλλήλους
 • Πρόσληψη εταιρείας δημοσίων σχέσεων γιατί την διαχειρηση της εικόνες και της φήμης της επιχείρησης
 • Προσφέρετε υπηρεσίες παρακολούθησης πιστώσεων σε θύματα παραβίασης δεδομένων και πολλά αλλά

 

 • Ασφάλιση Διαφυγόντων Κερδών

 Η ασφάλιση αυτή βοηθά στην αντικατάσταση του χαμένου εισοδήματος από πυρκαγιά, ζημιές, θεομηνίες , κλοπές και άλλες  ζημίες που είναι καλυμμένες.

 Π.χ. αν κλείσει  προσωρινά η επιχείρηση, λόγω πυρκαγιάς, αυτή η κάλυψη μπορεί να σας βοηθήσει να αναπληρώσετε τα χαμένα έσοδά σας.

 

 • Ασφάλιση οχημάτων    

Όλα τα οχηματα της εταιριας θα πρέπει  να είναι ασφαλισμένα σωστα. Αυτό βοηθά στην κάλυψη ατυχημάτων και ζημιών.

Π.χ. αν ο εργαζόμενος σας χρησιμοποιεί το φορτηγό της εταιρείας σας για παραδόσεις και χτυπήσει κατά λάθος κάποιο άλλο  αυτοκίνητο αυτή η κάλυψη μπορεί να σας βοηθήσει να πληρώσετε για τις ζημιές.

 

 • Ασφάλιση Περιβαλλοντικής ρύπανσης

 Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έχουν ατυχήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον.

Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου Περιβαλλοντικής Ευθύνης έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε όλα τα είδη ρύπανσης –στιγμιαίας ή σταδιακής – καλύπτοντας και τα έξοδα καθαρισμού της περιοχής σύμφωνα με τις επιταγές μιας ολοένα και πιο σύνθετης νομοθεσίας.

Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται π.χ.  αν συμβεί κάποια ρυπαίνουσα διαρροή  και η επιχείρηση υποχρεώθηκε από τη ρυθμιστική αρχή να προχωρήσει σε καθαρισμό των εγκαταστάσεων και εργασίες αποκατάστασης.

 

 • Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

 Καλύπτει αξιώσεις, οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή, προϊόντος που διαθέτετε.

‘Οπως η ευθύνη από διάθεση ελαττωματικών προϊόντων.  Επισης οι χρήσεις του προϊόντος είναι πέρα από τον έλεγχό σας και δύσκολο να προβλεφθούν και μπορεί να υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες που πιθανά να προκύψουν από αυτή.  

Χρειάζεται, λοιπόν, να προστατέψετε την εικόνα και το όνομα της επιχείρησης σας όπως και τα οικονομικά αποτελεσμάτα της και κάλυψη σε νομικές επιπλοκές.

 

Υπόδειξη

Η πιο πάνω περιγραφή είναι μόνο ενδεικτική και θα πρέπει να λάβετε την συμβουλή επαγγελματία διασολαβητή ( πράκτορα η μεσίτη ασφαλίσεων) για τον προσδιορισμό  των απαιτούμενων καλύψεων για την επιχείρηση σας,  του εύρους των, της προτεραιοποίησης  και την οριστικοποίηση τους.

 

Ενημερωθείτε για τα νέα του ΚΕΜΕΛ όπως Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Networking κ.α., κάνοντας εγγραφή στο Newsletter εδώ:
Όροι Χρήσης