Ασφαλιστικά Θέματα

Ερώτηση: Ποιες ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να προβλέψω;

Απαντηση: Οι ασφαλιστικές καλύψεις εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης (άλλες οι βασικές ανάγκες μιας εμπορικής εταιρείας, μιας βιομηχανίας, μιας αεροπορικής εταιρείας, μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών κλπ.). Η ασφαλιστική αγορά έχει λύσεις για τα πάντα. Για να εκτιμηθούν και να καλυφθούν ασφαλιστικά σωστά οι ανάγκες θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω κινήσεις που ισχύουν και για μικρές και για μεγάλες επιχειρήσεις:

1. Επιλογή ενός καλού και αξιόπιστου μεσίτη ασφαλειών (Broker). Ο μεσίτης έχει ευθύνη για αυτά που σας προτείνει.

2. Έκθεση από επίσημο αναγνωρισμένο πραγματογνώμονα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αντασφαλιστές να εκτιμήσουν τα μέτρα προστασίας, τον τρόπο λειτουργίας ,τι πιθανές αλλαγές πρέπει να γίνουν και τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν.

3. Έκθεση οικονομικής αξίας της προς ασφάλιση επιχείρησης. Το πρόβλημα της αξίας μιας ζημιάς πρέπει να έχει διευκρινιστεί πριν την ζημιά και όχι μετά την ζημιά.

4. Ο μεσίτης θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση που να περιέχει ένα πλήρες πρόγραμμα των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης, να σας το παρουσιάσει και εσείς να λάβετε τις δέουσες αποφάσεις. Ενδείκνυται αυτή η έκθεση να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ή των ασφαλιστικών συμβολαίων που έχουν προταθεί και αποφασιστεί.

Ερώτηση: Ποιες ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να προβλέψω;

Απάντηση: Οι συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις μιας επιχείρησης είναι:

• Καταστροφή Περιουσίας (Property Damage) από διάφορες αιτίες: Πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, πτώση αεροσκάφους, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ

• Ευθύνη Παραγωγού (Product Liability) για την ευθύνη από διάθεση ελαττωματικών προϊόντων

• Μεταφορά εμπορευμάτων (χερσαία, θαλάσσια κλπ) • Διάρρηξη και κλοπή αποθεμάτων και εξοπλισμού

• Ασφάλιση πιστώσεων (πελατών) • Ασφάλιση ταμείου και χρηματαποστολών

• Ασφάλιση ζημίας τρίτων (Third Party Liability) • Ασφάλιση μεταφορικών μέσων

• Ασφάλιση προσωπικού, συνήθως επικουρικά πέραν της ασφάλισης των κοινωνικών ταμείων

• Διαφυγόντα κέρδη από συγκεκριμένες αιτίες (Loss of Profit)

• Και άλλα