Βασικές Φορολογικές και Νομικές Πληροφορίες για Νέες Επιχειρήσεις

Πληροφορηθείτε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος, δημιουργία ατομικής επιχείρησης, ίδρυση προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) ή συμμετοχικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ). Επίσης ενημερωθείτε για το ισχύον νομοθετικό και φορολογικό καθεστώς των ε[ιχειρήσεων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) ή Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) Επισκεφθείτε τα αρχεία στο τέλος αυτής της σελίδας